نازناو:  وشه‌ی تێپه‌ڕبوون:  چوونه‌ژووره‌وه‌  |  به‌ئه‌ندام بوون

#1 2011-01-12 10:46:54

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
ناوى ڕاستى: یادگـــــار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-10-01
دواترین سه‌ردان: 2014-08-17
په‌یامه‌كان: 28357
ده‌نگدان :   787 
ویبگه‌
WindowsXPFirefox

♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

1_(ئه كه ر كو ل بئ ئاف بزيت )
(تودزانى دئ جر مسيت)
(ئه كه ر دل بئ به يفيت ته بيت )
(تؤ دزانى دئ بئ زيا ن بيت)
(ماسى بئ ئاف نازيت )
(باجاوا دلئ من بئ ته بزيت )


2_(ميزه دنالم وه كى مه مى)
(هه مى زبه رته يه خاتوو زينئ)
(وه خته بمرم ته نه بينم)
(لفان خؤ شيئن فئ زيانئ)


3_(يه ك يه ك ئه ستيره كاني ئه سمان ئه زميرم)
(يه ك يه ك رؤ زه كا نى ته مه نم ئه زميرم)
هه تا ئه و ئه ستيره ورؤزه ى ده كه مه تؤئازيزم)

4-(رؤ ندكين ته مينا ئا فا كه وسه رئ)
(دوو رؤيئن ته وه كى كه فيا به فرئ )
(بريئن ته وه كى بردا سيرا تئ )
(به زنا ته جوا نتر ل دا ركنيرئ)


5_(ج نيه كؤ ئه س بؤ ته بكه ديا رى )
(كؤ بيزه مقا بلئ ته بيت ب فيا نئ)
(تنئ دلئ منه ئه ويش بؤ ته بديا رى)
(ئه كه ر وه ربكرى بئيك جارى)

6_(له م دوو نيا يه دا ته نيا شه يداى تؤ م)
(به س شيتى با لاى به رزى تؤم)
(خؤ شه ويستى ره وشتى با كى تؤ م)

7_(جه وا بيزم ل فئ دنيا يئ)
(ئه كه ر تؤ دكه ل من نه بى يا رئ)
(نكا رم بئ ته بزي ئه ى جانئ)
(جؤ نكى تؤ ى هه نا سا فئ زيا نى)

8_(خه وا من نايه ت زبه رته )
(جؤ نكى تؤ يا ل خه يالا من)
(هه مى شه فئ ئه فه حا لئ منه )
(جبكه م ئه فينا مه يا بفى ره نكييه)

8_(جا ف ره شا من شري نا من)
(بئته نا زيم نا زدا را من )
(كا زى ته دكه م دلامن )
(بئته ناهيت سه برامن )

9_(ئيدى به سه ل دوو رى ته بزيم)
(ئيدى به سه بئ به يفيت ته بم )
(هه تا كه نكى ئا كر بفى جانى فه بيت )
(تا ده مرم دل هه ربؤ ته بسؤزيت)
10_(به س دلئ من بحه لينه )
(به وا ن قه سين دز وار )
(بيزه من تؤ دفئيى )
(كؤ ه نه ده كؤ تنيت نه يارا )
(به س ئه ف دله يه خؤ دا نئ ته )
(هه ما دبي ت كه لته )

11_(ده ما جافيت من كه فتن )
(ب دوو جا فيت ره شؤ به له ك)
(سبحا ن زوى عه شقا كه له ك )
كؤ ده ركه فتى زجا نى مه له ك)   


2_دكه ل ها تنا مرنا من تو جل كئن خؤ بكه كفنى دا ته ز بير نه م هه ى رحامن

2_(تؤ ئئكى زوا ن كؤ لا دنا ف دلئمن دا هشك نا بى جؤ نكؤ بخوينا دلئمن يا ها تيه ئا فدان

3_(برين دا رم دل بئ ئه فينه بئ هه فا لم من كه س نينه خه ما ئه س خارم ته ها يش من نينه

4_(ئا خفتنئت ته كؤلن
سلا فئت ته ز دلن
جا فئت ته بؤ من شه ملكن هه رده م دلن

5_(دل بئ فين وه كى سا زا بئ دا فه
زيا نا من زدير يا ته وه كى مئركا بئ ئا فه

6_(غه ريبياته ئه زئ ما يمه بئ بزا ف
بئ نا مه و بئ سلا ف
ته سؤ تن دلؤ هناف
7_(هئلا ن مرنا منه
دير بؤ ن قه برئ منه
سل بؤ كفنئ منه
بشتى ته ئا خ جهئ منه!

8_(هزر نه كه ى بئ ده نكيا من زبير كرنا ته يه
سه حكه دلئمن جه ند تئئ نئى ديتنا ته يه


9_(دلئ خؤ نه كه ريبا ر كؤ هه مى ئا فئ زئ فه خؤ ن دلئ خؤ بكه كا نيا زه لا ل بده با شترين هه فال


10_(وا مه زا نه هه ربه نا مه من تؤ م ئه وئت
بروا بكه به قه د ههردؤ جا وم تؤ م خؤ شده وئ


11_(ئئستا ده جم بؤ كه ركؤ ك نه و تده ردئنم
ئه كه ر بئم نه لئ تؤ م خؤ شده وئ خؤم ده سو تئنم


12_(دلئن نا زك هزرا دكه ن
ئه فينا خؤ بن ئا خ دكه ن
خؤ زفئ دنيايئ دير دكه ن
هه تا دكه هنه مرا خؤ خه وئ لخؤ حه رام دكه ن


13_(هزرا دكه م زبه ر ته يه
جا فا فه دكه موئ نئ ته يه
دلى فه دكه م نا فئ ته يه


14_(ئه س دزانم رحا كؤ لؤ دناف ئا خئ دايه
به لئ با وه ر بكه نا فئته دنا ف دلئ من دا يه


15_(من دل نه ما زبه ر خه ما
ئه س دئ كريم هه مى ده ما
وه ره يارئ هئفيا ته مام
دلئ دينه بئ ئه فينه
خؤ شى نينه نه مرينه


16_(را سته ديتن بجا فا نه
ئه فئنى بدلا نه
خؤ شيا كؤ رلاكا به س
ما جه كل نا ف لئ فانه


17_(نه كؤ ل نه بها ر
نه جا نيو نه يا دكار
نا بنه جر كه ك دكه ل
هه فا لئت وه فا دار


17_(هزا ر كؤ ل نا فئ ته بن
هزا ردل قو ربا نى ته بن
هزا رسا ل عمرئ ته بن


18_(وه ره له دلم ببر سه ئا خؤ جه ند تؤ ى خؤ شده وئ
كه دليشم قسه نه كا خؤ زما نم را س ت ده لئ


19_(ئه كه ر كؤ ل جوا نترين شت بئ بؤ ديا رى
خؤ شه ويست جوا نترين نمو نه يه بؤ وه فا دار ى


20_(من له تا و ئا زا رى خؤ م هه مؤ زينم لئ تا له كه سئك هه نا سه م بئ بير جؤ نه وه ى مه حاله


21_(تؤ كو لى بؤ يه هيوا م به زيانه
دل نيا به نا ت كؤ ر مه وه به سه ر وه تى ئه م جي هانه


22_(يا دى ها ورئى ئا زيزم
سيما ى بؤ نى ولا ته شنه ى سلا ويكت بؤ من نا يا بي ترين خه لا ته


23_(شندى مندى خندىكندى رندى قندىبندى
يه عنى خؤشم ده وئ ى به زما نى هندى


24_(كؤ تيا نه خؤ شناوه ك رسته ك مان بؤ بئنه كه نا وى ئا وى تئدا بئت ئه ويش وتى سؤ نده


25_(تو نه بى ئه س دئ مرم رؤ ز بؤ رؤ زئ خرا ب ترم
كا فا جا فئت ته دبينم زهه مى رؤ زا جئ ترم


26_(خؤ زى خوينا دلئمن هه مى كؤ لبا ن دامن
جار جا ر بئش كشى ته كر بان


27_(بؤ يه بئت نالئم كؤل
جؤ نكه هه لده وه رئ
بؤ يه بئت نا لئم نان جؤ نكه ورد ده بئ
بؤ يه بئت نا لئم به فر
جؤ نكه ده توئ ته وه
بؤ يه ده لئم دلمى
جؤ نكه دا يم له كه لمى28_(لفئ شه فا تا رى سا ر دلئمن دكه ت
كرى كا ئه و هه فا لئ من يئ سؤ زدار


29_(ئه م شه و ئه وه ند هم روا نيه 
ئه ستئره كانوايا ن زا نىجاو م بؤ جوانىئه وا ن سو ره
نه يا ن زا نى ئه ستئ ره يه كم خؤ ش ده وئ
به قه د ئه وا ن له من دوو ره


30_(دوو شو شه مره با
سئ سه تل مه ر حه با
يه ك دنيا جا كؤ جؤ نى
ئيتر بئم مه لئ جؤ نى
من هه ميشه تؤ م له بيره
نا ت ده م به يه ك مليؤ ن ليره


31_(را سته دوو رم لئت
نا بينم قسه خؤ شه كانت
به لا م زؤ ر دلخؤ شم كه ده بينم نا مه كا نت


32_(رؤ ز تا ئئوا ره با ست ئه كه م
شه و تا به يا نى يا دت ئه كه مئه لئم له كوئى تا قه كو لم


33_(بئ ده نكيا من
بهئس تري ن وه فل دا ر يه بؤ ته
زبه ر نه بؤ نا به يفئت هه زى بؤ ته


34_(ره نكؤ بؤ نت له كؤ ئه جئ
من تئ نا كه م كؤ ل فرؤ شى يا كؤ ل شئ وه ى له تؤ ئه جئ


35_(مالى دلم له ئا ستى تؤهه ميشه بئ ده ر كا يه
نه فره ت له و كه سه ى له ئا ستت بئ وه فا  يه


36_(هئنده ته نيا م له ته نيا يى تؤ ده تر سم
نا زا نم هه وا لى تؤ له كا م وه رزى سا ل
ببر سم


37_(وه ره سؤ زئ بده ين
وه كى ئا شقؤ ئه فيندا را
ئه م هه ردؤ بئكفه بزين
هه تا ئه و رؤ زا دمرين
خا ترئ ز دنيا يئ دخا زينئـــامــاده‌کـــردنــی  بـــابـــه‌ت YADGAR YK
تـــایــبــه‌تــه‌ بــه‌ مـــــه‌کــــــۆی کـــــوردان


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#2 2011-01-12 13:43:00

gull
ســه‌ رپــه‌ رشـــتيــار
avatar
United Kingdom
dlteng
شوێن: Dli Gulik
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-08-26
دواترین سه‌ردان: 2013-08-29
په‌یامه‌كان: 9878
ده‌نگدان :   501 
ویبگه‌
WindowsXPSafari

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

dastt xosh bet yadgar gyan sar kawtw bet hansakam

لێره‌ نیه‌

 

#3 2011-01-13 01:44:39

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
ناوى ڕاستى: یادگـــــار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-10-01
دواترین سه‌ردان: 2014-08-17
په‌یامه‌كان: 28357
ده‌نگدان :   787 
ویبگه‌
unknownOpera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

zor supas baqurban dasty tosh xosh bet bzhe


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#4 2011-01-13 02:39:53

hopless asia
ئه‌ ندامى هه‌ميشه‌يى
Iraq
xosewist
ناوى ڕاستى: asia
شوێن: slaimany
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-08-28
دواترین سه‌ردان: 2013-08-12
په‌یامه‌كان: 4039
Windows7MSIE7

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

ده ست خوش به س هيجى تينه كه شتم sad
سه ركه وتوبيت big_smile


گه‌وره‌ترین ئاواتم ئه‌وه‌یه‌..بچوكترین ئاواتی تۆبم...

  http://webchinupload.com/files/withteddy.gif

لێره‌ نیه‌

 

#5 2011-01-13 02:49:51

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
ناوى ڕاستى: یادگـــــار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-10-01
دواترین سه‌ردان: 2014-08-17
په‌یامه‌كان: 28357
ده‌نگدان :   787 
ویبگه‌
unknownOpera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

e chon tenagay xo he soranishy tedaya hamwy badini nya .
sarkawtwbet bzhe


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#6 2011-01-13 07:03:20

arez abdulrahman
ئه‌نــدام
avatar
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2011-01-13
دواترین سه‌ردان: 2011-01-13
په‌یامه‌كان: 1
ده‌نگدان :   
Windows7Opera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

:|dastt xosh

لێره‌ نیه‌

 

#7 2011-02-19 00:49:07

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
ناوى ڕاستى: یادگـــــار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-10-01
دواترین سه‌ردان: 2014-08-17
په‌یامه‌كان: 28357
ده‌نگدان :   787 
ویبگه‌
unknownOpera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

سوباس به قوربان


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#8 2011-02-19 00:50:28

FiRe
ئه‌ندامی باوه‌ڕپێکراو
Kurdistan
ture
شوێن: مالى خومان
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-10-04
دواترین سه‌ردان: 2011-11-06
په‌یامه‌كان: 2812
ده‌نگدان :   55 
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

وه لله ده ستت خوش بيت شتيكى ليته كه يشتم به له قه له ق..ههههههههههههه..


http://webchinupload.com/files/3_536.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#9 2011-02-19 02:33:04

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هه‌ڵۆ
شوێن: كوردستانه‌كه‌م
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-12-15
دواترین سه‌ردان: 2011-09-16
په‌یامه‌كان: 4220
ده‌نگدان :   80 
ویبگه‌
Windows7Safari

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

(ده ما جافيت من كه فتن )
(ب دوو جا فيت ره شؤ به له ك)
(سبحا ن زوى عه شقا كه له ك )
كؤ ده ركه فتى زجا نى مه له ك)

زۆر جوانن ده‌ست خۆش كاك یادگار بۆ ئاماده‌كردنی ئه‌م بابه‌ته‌


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

لێره‌ نیه‌

 

#10 2011-03-02 08:24:11

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
ناوى ڕاستى: یادگـــــار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2009-10-01
دواترین سه‌ردان: 2014-08-17
په‌یامه‌كان: 28357
ده‌نگدان :   787 
ویبگه‌
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

سوپاس گوڵه‌کانم بژی


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

لێره‌ نیه‌

 

#11 2011-03-03 00:39:47

Bedar
ئه‌ ندامى نموونه‌ يى
United States
dlxosh
ناوى ڕاستى: بێدار
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-10-07
دواترین سه‌ردان: 2011-08-03
په‌یامه‌كان: 1310
ده‌نگدان :   27 
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

هةربزيت دةستةكانت خوشبيت بو ئم بابةتة بةسودة

لێره‌ نیه‌

 

#12 2011-03-04 07:53:00

هــاوژیــن
ئه‌ندامی باوه‌ڕپێکراو
kurdistan2
dlteng
ناوى ڕاستى: هاوژین شیروانی
شوێن: به‌حرکه‌
ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون‌: 2010-06-28
دواترین سه‌ردان: 2014-07-04
په‌یامه‌كان: 8696
ده‌نگدان :   525 
ویبگه‌
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

ده‌ست خۆش براکه‌م


زۆر ئازیزی له‌ناو دڵم هه‌مو رۆژئ یادت ده‌كه‌م
تۆ به‌شیكی له‌بونی من جیم مه‌هێله‌ تكاده‌كه‌م


http://www.webchinupload.com/f/2014-06/db7287fea65da77fd355fd10a3a620bc.jpg

لێره‌ نیه‌

 
میوانی به‌ڕێز پێویسته‌ ببیت به‌ئه‌ندام بۆئه‌وه‌ی بابه‌ته‌کان به‌ته‌واوی ببینی.

خوارووی مه‌كۆ

ژماره‌ی ئای پی ئێوه‌ی به‌ڕێز 75.101.242.83

Powered by PunBB
Translated By : Webchin
Copyright (C) 2009-2013
Design And Style By : Mkurdan