????????

مەکۆى کوردان کێشەى هەيە داواى لێبوردن دەکەين بەڵام لە ماوەيەکى کەم چارەسەر دەکرێت.بەرێوەبەرايەتى

??????:  ????? ??????????:  ???????????????  |  ?????????? ????

#1 2011-01-12 10:46:54

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
???? ?????: یادگـــــار
???????? ??? ????????????: 2009-10-01
??????? ???????: 2014-04-17
???????????: 28350
ده‌نگدان :   786 
??????
WindowsXPFirefox

♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

1_(ئه كه ر كو ل بئ ئاف بزيت )
(تودزانى دئ جر مسيت)
(ئه كه ر دل بئ به يفيت ته بيت )
(تؤ دزانى دئ بئ زيا ن بيت)
(ماسى بئ ئاف نازيت )
(باجاوا دلئ من بئ ته بزيت )


2_(ميزه دنالم وه كى مه مى)
(هه مى زبه رته يه خاتوو زينئ)
(وه خته بمرم ته نه بينم)
(لفان خؤ شيئن فئ زيانئ)


3_(يه ك يه ك ئه ستيره كاني ئه سمان ئه زميرم)
(يه ك يه ك رؤ زه كا نى ته مه نم ئه زميرم)
هه تا ئه و ئه ستيره ورؤزه ى ده كه مه تؤئازيزم)

4-(رؤ ندكين ته مينا ئا فا كه وسه رئ)
(دوو رؤيئن ته وه كى كه فيا به فرئ )
(بريئن ته وه كى بردا سيرا تئ )
(به زنا ته جوا نتر ل دا ركنيرئ)


5_(ج نيه كؤ ئه س بؤ ته بكه ديا رى )
(كؤ بيزه مقا بلئ ته بيت ب فيا نئ)
(تنئ دلئ منه ئه ويش بؤ ته بديا رى)
(ئه كه ر وه ربكرى بئيك جارى)

6_(له م دوو نيا يه دا ته نيا شه يداى تؤ م)
(به س شيتى با لاى به رزى تؤم)
(خؤ شه ويستى ره وشتى با كى تؤ م)

7_(جه وا بيزم ل فئ دنيا يئ)
(ئه كه ر تؤ دكه ل من نه بى يا رئ)
(نكا رم بئ ته بزي ئه ى جانئ)
(جؤ نكى تؤ ى هه نا سا فئ زيا نى)

8_(خه وا من نايه ت زبه رته )
(جؤ نكى تؤ يا ل خه يالا من)
(هه مى شه فئ ئه فه حا لئ منه )
(جبكه م ئه فينا مه يا بفى ره نكييه)

8_(جا ف ره شا من شري نا من)
(بئته نا زيم نا زدا را من )
(كا زى ته دكه م دلامن )
(بئته ناهيت سه برامن )

9_(ئيدى به سه ل دوو رى ته بزيم)
(ئيدى به سه بئ به يفيت ته بم )
(هه تا كه نكى ئا كر بفى جانى فه بيت )
(تا ده مرم دل هه ربؤ ته بسؤزيت)
10_(به س دلئ من بحه لينه )
(به وا ن قه سين دز وار )
(بيزه من تؤ دفئيى )
(كؤ ه نه ده كؤ تنيت نه يارا )
(به س ئه ف دله يه خؤ دا نئ ته )
(هه ما دبي ت كه لته )

11_(ده ما جافيت من كه فتن )
(ب دوو جا فيت ره شؤ به له ك)
(سبحا ن زوى عه شقا كه له ك )
كؤ ده ركه فتى زجا نى مه له ك)   


2_دكه ل ها تنا مرنا من تو جل كئن خؤ بكه كفنى دا ته ز بير نه م هه ى رحامن

2_(تؤ ئئكى زوا ن كؤ لا دنا ف دلئمن دا هشك نا بى جؤ نكؤ بخوينا دلئمن يا ها تيه ئا فدان

3_(برين دا رم دل بئ ئه فينه بئ هه فا لم من كه س نينه خه ما ئه س خارم ته ها يش من نينه

4_(ئا خفتنئت ته كؤلن
سلا فئت ته ز دلن
جا فئت ته بؤ من شه ملكن هه رده م دلن

5_(دل بئ فين وه كى سا زا بئ دا فه
زيا نا من زدير يا ته وه كى مئركا بئ ئا فه

6_(غه ريبياته ئه زئ ما يمه بئ بزا ف
بئ نا مه و بئ سلا ف
ته سؤ تن دلؤ هناف
7_(هئلا ن مرنا منه
دير بؤ ن قه برئ منه
سل بؤ كفنئ منه
بشتى ته ئا خ جهئ منه!

8_(هزر نه كه ى بئ ده نكيا من زبير كرنا ته يه
سه حكه دلئمن جه ند تئئ نئى ديتنا ته يه


9_(دلئ خؤ نه كه ريبا ر كؤ هه مى ئا فئ زئ فه خؤ ن دلئ خؤ بكه كا نيا زه لا ل بده با شترين هه فال


10_(وا مه زا نه هه ربه نا مه من تؤ م ئه وئت
بروا بكه به قه د ههردؤ جا وم تؤ م خؤ شده وئ


11_(ئئستا ده جم بؤ كه ركؤ ك نه و تده ردئنم
ئه كه ر بئم نه لئ تؤ م خؤ شده وئ خؤم ده سو تئنم


12_(دلئن نا زك هزرا دكه ن
ئه فينا خؤ بن ئا خ دكه ن
خؤ زفئ دنيايئ دير دكه ن
هه تا دكه هنه مرا خؤ خه وئ لخؤ حه رام دكه ن


13_(هزرا دكه م زبه ر ته يه
جا فا فه دكه موئ نئ ته يه
دلى فه دكه م نا فئ ته يه


14_(ئه س دزانم رحا كؤ لؤ دناف ئا خئ دايه
به لئ با وه ر بكه نا فئته دنا ف دلئ من دا يه


15_(من دل نه ما زبه ر خه ما
ئه س دئ كريم هه مى ده ما
وه ره يارئ هئفيا ته مام
دلئ دينه بئ ئه فينه
خؤ شى نينه نه مرينه


16_(را سته ديتن بجا فا نه
ئه فئنى بدلا نه
خؤ شيا كؤ رلاكا به س
ما جه كل نا ف لئ فانه


17_(نه كؤ ل نه بها ر
نه جا نيو نه يا دكار
نا بنه جر كه ك دكه ل
هه فا لئت وه فا دار


17_(هزا ر كؤ ل نا فئ ته بن
هزا ردل قو ربا نى ته بن
هزا رسا ل عمرئ ته بن


18_(وه ره له دلم ببر سه ئا خؤ جه ند تؤ ى خؤ شده وئ
كه دليشم قسه نه كا خؤ زما نم را س ت ده لئ


19_(ئه كه ر كؤ ل جوا نترين شت بئ بؤ ديا رى
خؤ شه ويست جوا نترين نمو نه يه بؤ وه فا دار ى


20_(من له تا و ئا زا رى خؤ م هه مؤ زينم لئ تا له كه سئك هه نا سه م بئ بير جؤ نه وه ى مه حاله


21_(تؤ كو لى بؤ يه هيوا م به زيانه
دل نيا به نا ت كؤ ر مه وه به سه ر وه تى ئه م جي هانه


22_(يا دى ها ورئى ئا زيزم
سيما ى بؤ نى ولا ته شنه ى سلا ويكت بؤ من نا يا بي ترين خه لا ته


23_(شندى مندى خندىكندى رندى قندىبندى
يه عنى خؤشم ده وئ ى به زما نى هندى


24_(كؤ تيا نه خؤ شناوه ك رسته ك مان بؤ بئنه كه نا وى ئا وى تئدا بئت ئه ويش وتى سؤ نده


25_(تو نه بى ئه س دئ مرم رؤ ز بؤ رؤ زئ خرا ب ترم
كا فا جا فئت ته دبينم زهه مى رؤ زا جئ ترم


26_(خؤ زى خوينا دلئمن هه مى كؤ لبا ن دامن
جار جا ر بئش كشى ته كر بان


27_(بؤ يه بئت نالئم كؤل
جؤ نكه هه لده وه رئ
بؤ يه بئت نا لئم نان جؤ نكه ورد ده بئ
بؤ يه بئت نا لئم به فر
جؤ نكه ده توئ ته وه
بؤ يه ده لئم دلمى
جؤ نكه دا يم له كه لمى28_(لفئ شه فا تا رى سا ر دلئمن دكه ت
كرى كا ئه و هه فا لئ من يئ سؤ زدار


29_(ئه م شه و ئه وه ند هم روا نيه 
ئه ستئره كانوايا ن زا نىجاو م بؤ جوانىئه وا ن سو ره
نه يا ن زا نى ئه ستئ ره يه كم خؤ ش ده وئ
به قه د ئه وا ن له من دوو ره


30_(دوو شو شه مره با
سئ سه تل مه ر حه با
يه ك دنيا جا كؤ جؤ نى
ئيتر بئم مه لئ جؤ نى
من هه ميشه تؤ م له بيره
نا ت ده م به يه ك مليؤ ن ليره


31_(را سته دوو رم لئت
نا بينم قسه خؤ شه كانت
به لا م زؤ ر دلخؤ شم كه ده بينم نا مه كا نت


32_(رؤ ز تا ئئوا ره با ست ئه كه م
شه و تا به يا نى يا دت ئه كه مئه لئم له كوئى تا قه كو لم


33_(بئ ده نكيا من
بهئس تري ن وه فل دا ر يه بؤ ته
زبه ر نه بؤ نا به يفئت هه زى بؤ ته


34_(ره نكؤ بؤ نت له كؤ ئه جئ
من تئ نا كه م كؤ ل فرؤ شى يا كؤ ل شئ وه ى له تؤ ئه جئ


35_(مالى دلم له ئا ستى تؤهه ميشه بئ ده ر كا يه
نه فره ت له و كه سه ى له ئا ستت بئ وه فا  يه


36_(هئنده ته نيا م له ته نيا يى تؤ ده تر سم
نا زا نم هه وا لى تؤ له كا م وه رزى سا ل
ببر سم


37_(وه ره سؤ زئ بده ين
وه كى ئا شقؤ ئه فيندا را
ئه م هه ردؤ بئكفه بزين
هه تا ئه و رؤ زا دمرين
خا ترئ ز دنيا يئ دخا زينئـــامــاده‌کـــردنــی  بـــابـــه‌ت YADGAR YK
تـــایــبــه‌تــه‌ بــه‌ مـــــه‌کــــــۆی کـــــوردان


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

????? ????

 

#2 2011-01-12 13:43:00

gull
ســه‌ رپــه‌ رشـــتيــار
avatar
United Kingdom
dlteng
????: Dli Gulik
???????? ??? ????????????: 2009-08-26
??????? ???????: 2013-08-29
???????????: 9878
ده‌نگدان :   501 
??????
WindowsXPSafari

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

dastt xosh bet yadgar gyan sar kawtw bet hansakam

????? ????

 

#3 2011-01-13 01:44:39

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
???? ?????: یادگـــــار
???????? ??? ????????????: 2009-10-01
??????? ???????: 2014-04-17
???????????: 28350
ده‌نگدان :   786 
??????
unknownOpera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

zor supas baqurban dasty tosh xosh bet bzhe


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

????? ????

 

#4 2011-01-13 02:39:53

hopless asia
ئه‌ ندامى هه‌ميشه‌يى
Iraq
xosewist
???? ?????: asia
????: slaimany
???????? ??? ????????????: 2009-08-28
??????? ???????: 2013-08-12
???????????: 4039
Windows7MSIE7

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

ده ست خوش به س هيجى تينه كه شتم sad
سه ركه وتوبيت big_smile


گه‌وره‌ترین ئاواتم ئه‌وه‌یه‌..بچوكترین ئاواتی تۆبم...

  http://webchinupload.com/files/withteddy.gif

????? ????

 

#5 2011-01-13 02:49:51

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
???? ?????: یادگـــــار
???????? ??? ????????????: 2009-10-01
??????? ???????: 2014-04-17
???????????: 28350
ده‌نگدان :   786 
??????
unknownOpera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

e chon tenagay xo he soranishy tedaya hamwy badini nya .
sarkawtwbet bzhe


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

????? ????

 

#6 2011-01-13 07:03:20

arez abdulrahman
ئه‌نــدام
avatar
???????? ??? ????????????: 2011-01-13
??????? ???????: 2011-01-13
???????????: 1
ده‌نگدان :   
Windows7Opera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

:|dastt xosh

????? ????

 

#7 2011-02-19 00:49:07

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
???? ?????: یادگـــــار
???????? ??? ????????????: 2009-10-01
??????? ???????: 2014-04-17
???????????: 28350
ده‌نگدان :   786 
??????
unknownOpera

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

سوباس به قوربان


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

????? ????

 

#8 2011-02-19 00:50:28

FiRe
ئه‌ندامی باوه‌ڕپێکراو
Kurdistan
ture
????: مالى خومان
???????? ??? ????????????: 2009-10-04
??????? ???????: 2011-11-06
???????????: 2812
ده‌نگدان :   55 
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

وه لله ده ستت خوش بيت شتيكى ليته كه يشتم به له قه له ق..ههههههههههههه..


http://webchinupload.com/files/3_536.jpg

????? ????

 

#9 2011-02-19 02:33:04

WaFaY
هه‌ژماری ڕاگیراو‌
kurdistan2
dlteng
???? ?????: هه‌ڵۆ
????: كوردستانه‌كه‌م
???????? ??? ????????????: 2010-12-15
??????? ???????: 2011-09-16
???????????: 4220
ده‌نگدان :   80 
??????
Windows7Safari

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

(ده ما جافيت من كه فتن )
(ب دوو جا فيت ره شؤ به له ك)
(سبحا ن زوى عه شقا كه له ك )
كؤ ده ركه فتى زجا نى مه له ك)

زۆر جوانن ده‌ست خۆش كاك یادگار بۆ ئاماده‌كردنی ئه‌م بابه‌ته‌


هه‌ژماره‌ى ئه‌و ئه‌ندامه‌ ڕاگيرا له‌به‌ ر ئه‌وه‌ى په‌يامى تايبه‌تى به‌ شیوه‌يه‌کى زۆرررر خراپ به‌کارهێناوه‌
زوربه‌داخه‌وه‌
به‌رێوه‌به‌رايه‌تى کوردان 

????? ????

 

#10 2011-03-02 08:24:11

YADGAR YK
سه‌رپه‌رشتيارى گشتى
Kurdistan
bari-asay
???? ?????: یادگـــــار
???????? ??? ????????????: 2009-10-01
??????? ???????: 2014-04-17
???????????: 28350
ده‌نگدان :   786 
??????
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

سوپاس گوڵه‌کانم بژی


yadgar34@ymail.comhttp://www.webchinupload.com/f/2014-03/7c2fb99fb04404696b50f1540c4f0282.jpg

????? ????

 

#11 2011-03-03 00:39:47

Bedar
ئه‌ ندامى نموونه‌ يى
United States
dlxosh
???? ?????: بێدار
???????? ??? ????????????: 2010-10-07
??????? ???????: 2011-08-03
???????????: 1310
ده‌نگدان :   27 
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

هةربزيت دةستةكانت خوشبيت بو ئم بابةتة بةسودة

????? ????

 

#12 2011-03-04 07:53:00

هــاوژیــن
ئه‌ندامی باوه‌ڕپێکراو
kurdistan2
dlteng
???? ?????: هاوژین شیروانی
????: به‌حرکه‌
???????? ??? ????????????: 2010-06-28
??????? ???????: 2014-04-14
???????????: 8696
ده‌نگدان :   525 
??????
WindowsXPFirefox

Re: ♥ ♥چـه‌نـد کـورتـه‌ نـامـه‌یـه‌کـی زۆر خـۆش♥ ♥

ده‌ست خۆش براکه‌م


ئیتر ئه‌رۆم نامه‌وێت له‌ مه‌و دواژیانت بۆ سه‌خت تربكه‌م
راسته‌ هیج نه‌بووم بۆت به‌ڵام ئاره‌زووم بوو كه‌ خۆش به‌ختت بكه‌م

http://www.webchinupload.com/f/2014-03/282f5f73541251e6ae59f2055ee674cd.jpg

????? ????

 
میوانی به‌ڕێز پێویسته‌ ببیت به‌ئه‌ندام بۆئه‌وه‌ی بابه‌ته‌کان به‌ته‌واوی ببینی.

??????? ?????

??????? ??? ?? ?????? ?????? 107.22.37.143

Powered by PunBB
Translated By : Webchin
Copyright (C) 2009-2013
Design And Style By : Mkurdan